працівників" Старокостянтинівської міської ради
Пошук
Категорії
Архів


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

12.12.2019  № 226-19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2019 р.
за № 1288/34259

Про затвердження Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання

Відповідно до пунктів 171821 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106, підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, пункту 14 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання, що додається.

2. Генеральному департаменту професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

Голова

О. Стародубцев

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки УкраїниГ. НовосадЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
12 грудня 2019 року № 226-19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2019 р.
за № 1288/34259

ПОРЯДОК
нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання

1. Цей Порядок визначає механізм нарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) за результатами професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про державну службу”“Про службу в органах місцевого самоврядування”“Про освіту”“Про вищу освіту” та Положенні про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 (далі – Положення про систему професійного навчання).

3. Нарахування та облік кредитів ЄКТС здійснює служба управління персоналом центральних, місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення органу місцевого самоврядування, у якому працює державний службовець, посадова особа місцевого самоврядування.

4. Кредити ЄКТС нараховуються згідно з додатком до цього Порядку за такими видами професійного навчання:

підготовка за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”;

підвищення кваліфікації;

стажування;

самоосвіта.

5. До підвищення кваліфікації належать внутрішні навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які проводяться відповідно до розробленої та затвердженої спеціальної короткострокової програми.

6. Самоосвіта здійснюється у формі участі у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками та в інших формах, наведених у додатку до цього Порядку.

7. Облік кредитів ЄКТС здійснюється за кожним видом професійного навчання шляхом внесення відомостей про нараховані (згідно з додатком до цього Порядку) кредити ЄКТС до особової картки державного службовця або посадової особи місцевого самоврядування.

8. Нарахування кредитів ЄКТС здійснюється на підставі оригіналів дипломів, свідоцтв, посвідчень, сертифікатів та інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують проходження професійного навчання, а також результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації та участі у заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном, визнаних (підтверджених) у встановленому НАДС порядку відповідно до пункту 17 Положення про систему професійного навчання.

9. Нарахування кредитів ЄКТС за результатами стажування здійснюється на підставі довідки за результатами стажування в Україні або звіту про стажування та інших документів про проходження стажування за кордоном (за потреби надається їх переклад українською мовою).

10. За результатами самоосвіти нарахування кредитів ЄКТС здійснюється на підставі оригіналів відповідних підтвердних документів/матеріалів (за потреби надається їх переклад українською мовою) або (якщо документи/матеріали відсутні) інформації (у довільній формі) про проходження професійного навчання шляхом самоосвіти державного службовця або посадової особи місцевого самоврядування.

Директор Генерального
департаменту професійного
розвитку державних
службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування

В. ЧмигаДодаток
до Порядку нарахування кредитів
ЄКТС за результатами професійного
навчання
(пункт 4)

НАРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ ЄКТС

№ з/п

Види професійного навчання

Кількість кредитів ЄКТС

1

2

3

I. Підготовка за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”

1

Підготовка за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”

Визначається освітньо-професійною програмою, нараховується у рік присвоєння кваліфікації

II. Підвищення кваліфікації

1

Підвищення кваліфікації за загальними/спеціальними професійними (сертифікатними) програмами

Визначається програмою підвищення кваліфікації/ у документі про підвищення кваліфікації, але не менше 2 кредитів ЄКТС

2

Підвищення кваліфікації за загальними/спеціальними короткостроковими програмами

Визначається програмою підвищення кваліфікації/ у документі про підвищення кваліфікації, але не менше 0,2 та не більше 1 кредиту ЄКТС

3

Підвищення кваліфікації за сертифікатними програмами підвищення кваліфікації у закладах освіти за кордоном, у тому числі за рахунок власних коштів учасників професійного навчання

Визначається програмою підвищення кваліфікації/ у документі про підвищення кваліфікації, а у разі відсутності відомостей про кількість кредитів – 2 кредити ЄКТС

III. Стажування

1

Стажування в державних органах, органах місцевого самоврядування

0,3 кредиту ЄКТС

2

Стажування за кордоном

0,6 кредиту ЄКТС

IV. Самоосвіта

1

Участь у заходах з обміну досвідом, які проводяться за рахунок коштів асоціацій органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, міжнародних та іноземних установ, організацій та коштів міжнародної технічної допомоги, органів державної влади та місцевого самоврядування тощо:

в Україні

0,1 кредиту ЄКТС

за кордоном

0,2 кредиту ЄКТС

2

Онлайн-навчання (дистанційне навчання за онлайн-курсами на освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, EdEra, Відкритий Університет Майдану, Coursera, edX, AcademicEarth, University of the People, Open2Study, Khan Academy, LinkedIn Learning Courses тощо)

0,2 кредиту ЄКТС

3

Участь у конференціях, науково-практичних конференціях, круглих столах, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо без доповіді та публікації тез

0,05 кредиту ЄКТС

4

Участь у конференціях, фахових семінарах, майстер-класах, тренінгах тощо із доповіддю або презентацією:

в Україні

0,1 кредиту ЄКТС

за кордоном

0,2 кредиту ЄКТС

5

Публікація тез доповіді на конференції, фаховому семінарі, круглому столі тощо

0,1 кредиту ЄКТС

6

Підготовка монографій, навчальних підручників, навчальних посібників, словників, довідників

0,2 кредиту ЄКТС

7

Підготовка та публікація статей:

7.1

у вітчизняних виданнях, у тому числі електронних, що не мають індексу цитування видання та не входять до міжнародних наукометричних баз

0,05 кредиту ЄКТС

7.2

у вітчизняних та іноземних виданнях, що мають індекс цитування видання та входять до міжнародних наукометричних баз (Index Copernicus International, Google Scholar тощо)

0,1 кредиту ЄКТС

7.3

у міжнародних наукових виданнях, що мають індекс цитування видання та входять до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science

0,2 кредиту ЄКТС

8

Створення та ведення особистого блогу професійного спрямування

0,05 кредиту ЄКТС (за умови публікації не менше п’яти публікацій протягом одного календарного року)

9

Навчання на робочому місці (заходи, які сприяють розвитку професійних компетентностей: самостійне вивчення нормативно-правових актів, наукової та фахової літератури, проведення та участь в майстер-класі, презентації, здійснення наставництва тощо)

0,1 кредиту ЄКТС

10

Внутрішні навчання, які не передбачають розроблення та затвердження спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації

0,1 кредиту ЄКТС

11

Інші види самоосвіти

0,01 кредиту ЄКТС